פארמוקן בע"מ

 

תנאי שימוש

 

עדכון אחרון: 28 במרץ 2019

 

תנאים אלו ("התנאים"), יחד עם הודעת הפרטיות שלנו, מסדירים את גלישתך באתר www.pharmocann.com ובכל תוכן ו/או דפי URL הנכללים באתר האמור (יחד: "האתר") או כל שימוש אחר בהם על ידיך.

אנא קרא תנאים אלו בקפידה בטרם תגלוש ו/או תעשה שימוש כלשהו באתר ו/או בכל תוכן המוצע בו, מכיוון שהם מהווים תנאים משפטיים מחייבים.

בגלישתך באתר זה ו/או בצריכתך בדרך אחרת תוכן כלשהו הקשור אליו, אתה ("המשתמש" או "אתה") מסכים להיות מחויב על ידי הסכם זה, לרבות התנאים וההגבלות הנוספים והמדיניות הנוספת הנזכרים בהסכם זה ו/או הזמינים באמצעות היפר-קישור.

 

פטור בנוגע לתוכן:

נוסף על כל פטור או הגבלה הנקבעים תחת תנאים אלו, מובהר בזאת כי אין לראות כל דבר מן הדברים המופיעים באתר כמעניק כל ייעוץ, ניתוח ו/או מידע רפואיים ו/או משפטיים, והוא גם לא ייחשב כמהווה כל המלצה, עידוד ו/או שידול לרכוש ו/או לצרוך בדרך אחרת כל חומר הקשור לקנביס.

קנביס רפואי הוא סם מסוכן בהתאם לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973, שהשימוש החוקי בו מוסדר תחת אסדרה רגולטורית. משכך, כל שימוש בקנביס רפואי כפוף לדין החל ולקבלת מרשם רפואי מתאים.

יתרה מכך, מובהר בזאת כי כל התוכן המוצג באתר, לרבות סיפורי המטופלים, מסופק אך ורק כמידע כללי "כמות שהוא", ואל לך להסתמך עליו במסגרת הבנת מצב רפואי, מצב משפטי ו/או מצב אחר כלשהו, וגם לא לקבל החלטות כלשהן על בסיס אותו מידע.

 

המשתמשים שלנו:

האתר שלנו מיועד למשתמשים בגבולות מדינת ישראל. איננו פונים למשתמשים כלשהם שמחוץ למדינת ישראל. שימושך באתר וגלישתך בו (לרבות מבחינת זכויות הפרטיות שלך) יוסדרו על ידי הדין הישראלי.

 

 1. האתר.

אתר זה מסופק על ידי פארמוקן בע"מ ("אנו", "אנחנו", או "שלנו", לפי העניין, ויחד "פארמוקן"), והוא נועד לספק לך מידע מסוים בנוגע לפארמוקן ולהיקף פעילותה של החברה.

 

 1. תוכן.
 • בעלות. בנוגע ליחסים שבינך לבין פארמוקן, כל הזכויות, הבעלות והזיקה באתר, לרבות כל החומרים המוגנים בזכויות יוצרים או כל תוכן אחר שבאתר אשר כפוף, או עשוי להיות כפוף, לזכויות קניין רוחני כלשהן לפי כל דין חל, לרבות כל יצירת אמנות, גרפיקות, תמונות, מסמכים, תוכן, תבניות ויישומונים של האתר, יצירה ספרותית, קוד מקור וקוד אובייקט, קוד מחשב (לרבות HTML), יישומים, שמע, מוזיקה, וידאו ומדיה אחרת, עיצובים, אנימציות, ממשקים, שיטות, מוצרים, אלגוריתמים, נתונים, תכונות אינטראקטיביות ואובייקטים אינטראקטיביים, כלים ושיטות לפרסום ורכישה, המצאות, סודות מסחריים, סמלילים, מתחמים, כתובות URL מותאמות אישית, סימני שירות, שמות מסחריים ומזהים קנייניים אחרים, בין אם הם רשומים ו/או שניתן לרשמם, וכל נגזרות שלהם, מצויים בבעלותנו ו/או מוענקים לנו בְּרישיון ("תוכן קנייני"). במקרה שהתוכן הקנייני מוענק לנו בְּרישיון, אזי אותו תוכן עלול להיות כפוף להגבלות נוספות על ידי בעליו.
 • היעדר זכויות אחרות. הזכות היחידה המוענקת לך היא זכות שאינה בלעדית לגלוש באתר, כפוף לתנאים אלו ובהתאם להם. מובהר בזאת כי תנאים אלו אינם מעניקים כל זכות או זיקה בקניין הרוחני שלנו (או בחלק כלשהו ממנו), לרבות, בלא הגבלות, כל תוכן קנייני שלנו, למעט רק הזכות המוגבלת המוענקת מפורשות לעיל. דבר מן הדברים האמורים בתנאים אלו אינו מהווה המחאה של זכויות קניין כלשהן שלנו, או ויתור עליהן, לפי כל דין.
 • מידע מְקוּבָּץ. בלא לגרוע מן ההוראות המצויות בהודעת הפרטיות שלנו, כל מידע סטטיסטי או מידע אחר שאנו מפיקים מן השימוש שאתה עושה באתר נחשב לתוכן קנייני שלנו.

 

 1. קישור לאתר.

אינך רשאי ליצור קישור לאתר זה מאתר אחר, ואינך רשאי לעשות שימוש בכל API או צורה אחרת של התממשקות לכל תוכן שבאתר, בלא הסכמתנו בכתב ומראש.

 

 1. קישורים של צדדים שלישיים.

היפר-קישורים מסוימים המוצגים באתר עשויים להפנות או לכוון לְאתרים המנוהלים על ידי צדדים שלישיים או המצויים בבעלות צדדים שלישיים. מובהר כי פארמוקן אינה בוחנת את אותם אתרים ואינה תומכת בהם או בתוכנם, ואין באפשרותה לאמת את אבטחתם.

אתה לבדך אחראי לגלישתך באותם אתרים, למסירת מידע לאותם אתרים או לעשיית שימוש בהם בדרך אחרת, וכן לתוצאותיהן של פעולות אלו, ואתה נדרש לנקוט זהירות מלאה בעת עשותך פעולות אלו.

עוד מודגש כי יתכן שלא תהא הבחנה בין קישורים פנימיים לבין קישורים חיצוניים, ואתה לבדך אחראי לוודא את כתובת ה-URL שקישור מפנה אליה בטרם תיכנס לאותו קישור.

 

 1. שימוש אסור.

זכויותיך לגלוש באתר מוגבלות למטרות האמורות בתנאים אלו. בשום מקרה לא תעשה את הדברים הבאים:

 • תשתמש באתר (לרבות כל תוכן של פארמוקן) למטרות כלשהן שאינן המטרה אותה התרנו מפורשות בתנאים אלו;
 • תעתיק, תחכיר, תלווה, תמכור, תמכור במכירה חוזרת, תרשה ברישיון-משנה, תפיץ, תטמיע, תחלק או תעביר בדרך אחרת חומרים כלשהם הנכללים באתר, או תיצור היפר-קישורים בלתי מורשים שלהם;
 • תעשה שימוש באתר ו/או בכל תוכן הקשור לאתר למטרה בלתי חוקית כלשהי, באופן מזיק כלשהו, או תוך הפרה של דין מקומי, מדינתי, לאומי, או בינלאומי כלשהו, לרבות, בלא הגבלה, דינים המסדירים קניין רוחני וזכויות קניין אחרות, וכן הגנת נתונים ופרטיות;
 • תעשה שימוש בערוצי התקשורת של האתר לשם שיגור הודעות דוא"ל שלא נתבקשו ו/או על מנת להפיץ תוכן משמיץ או תוכן שבדרך אחרת אינו חוקי; או תתערב במכוון בפעילות האתר או תזיק לה.

 

 1. פטור והגבלת אחריות.

פארמוקן אינה נותנת כל התחייבות או הצהרות כי האתר יעמוד בדרישותיך או בצרכיך, או כי האתר יהא תמיד זמין, מאובטח, נקי משגיאות, או כי שגיאות כאמור תתוקנה ו/או כי המידע המסופק באתר הוא מלא, מספק, מדויק, עדכני, או מתאים למטרה מסוימת.

 

פארמוקן, או חברות הקשורות אליה, בעלי עניין בה, ספקיה (או נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים, או הסוכנים במי מגופים אלו, בהתאמה) ("הצדדים מטעם פארמוקן") לא יחובו כלפיך, בשום מקרה, על כל נזקים מיוחדים, עונשיים, אגביים, עקיפים או תוצאתיים מכל סוג שהוא, או על נזקים כלשהם, לרבות, בלא הגבלה, אלו הנובעים מאובדן שימוש, נתונים או רווחים, בין אם פארמוקן קיבלה ייעוץ אודות אפשריותם של נזקים אלו ובין אם לאו, ועל כל תיאוריה של אחריות, הנובעים מן השימוש באתר זה או בכל אתר הנזכר באתר זה או שאתר זה מקשר אליו, או בקשר עם אותו שימוש.

 

בלא לגרוע מן האמור לעיל, חבותם המלאה והמצרפית של הצדדים מטעם פארמוקן בנוגע לכל תביעה הנובעת משימושך באתר זה תהא במידה המזערית ביותר המותרת לפי הדין החל.

 

 1. הדין החל; ויתור על תובענות ייצוגיות.

בכפוף לכל דין חל, כל המחלוקות שבינך לבינינו תוכרענה רק על בסיס יחידני, ולא תהא לך הזכות להגיש כל תביעה נגדנו כתובע או חבר בתובענות ייצוגיות או מאוחדות (או בכל הליכים משפטיים אחרים המנוהלים על ידי קבוצה או על ידי נציגים מטעמם של אחרים).

 

תנאים והגבלות אלו יוסדרו לפי דיני מדינת ישראל ויפורשו בהתאם להם. אתה מסכים כי כל מחלוקת הנובעת מאתר זה או הקשורה אליו בכל דרך שהיא תוגש אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב שבישראל, ואתה מסכים באופן בלתי חוזר לקבל על עצמך את סמכות השיפוט של בתי משפט אלו. אם הוראה כלשהי שבתנאים אלו תהא בלתי חוקית, בטלה, או, מכל סיבה שהיא, בלתי ניתנת לאכיפה, אזי אותה הוראה תיחשב כניתנת להפרדה מתנאים והגבלות אלו, ולא תשפיע על תקפותן ויכולת אכיפתן של הוראות נותרות כלשהן.

 

 1. שינויים.

פארמוקן רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן, לשנות או להחליף תנאים והגבלות אלו מעת לעת, בלא לתת לך כל הודעה על אותו שינוי. באחריותך לקרוא תנאים אלו מעת לעת ולציית להוראותיהם.

 

 1. יצירת קשר עמנו

אם יש לך סיבה להאמין שתוכן כלשהו המצוי באתר מפר את תנאים אלו ו/או מפר זכויות קניין של צד שלישי כלשהו ו/או את הדין החל, אנא הודע לנו על אותו תוכן באמצעות הדוא"ל לכתובת office@pharmocann.org, תוך ציון התוכן המפר וטיב ההפרה.