עמוד ראשי » הודעה על כינוס אסיפה שנתית

הודעה על כינוס אסיפה שנתית

פארמוקן גלובל בע"מ

("החברה")

 

הודעה על כינוס אסיפה שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

 

ניתנת בזה הודעה על כינוס אסיפה שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה, שתתקיים ביום ב', ה- 28 בנובמבר 2022 בשעה 12:00, באמצעות מערכת ה- ZOOM בלינק: https://us06web.zoom.us/j/86076709513?pwd=L1Y1WXFKbHJYeWliSnNsaGowTXNOUT09 (להלן: "האסיפה הכללית"). במידה ולא יהיה מניין חוקי האסיפה תדחה לשעה 14:00, באותו היום, באותו המקום של האסיפה הכללית. יצוין כי ניתן למצוא מידע נוסף על האסיפה הכללית, מעבר למפורט במודעה זו, בדו"ח המיידי על זימון האסיפה הכללית אשר פרסמה החברה ביום ב' ה-24 באוקטובר 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-129364), באתרי הדיווח של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בכתובות: http://www.magna.isa.gov.il  ו- http://maya.tase.co.il.

 

 1. הנושאים שעל סדר היום
  • דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2021.
  • אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו עד לאסיפה השנתית הבאה.
  • אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה, למעט הדירקטורים החיצוניים ולמעט פרופ' רוטשטיין, ואישור זכאותם לגמול.
  • אישור מינוי מר גיא סיגורה כדירקטור בחברה.
  • אישור מינוי מחדש של מר יוסי אלהרל כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה נוספת של שלוש שנים, ואישור זכאותו לגמול.
  • אישור חידוש מדיניות התגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה.
  • אישור הענקת גמול למר לירן חלפון, בגין תפקידו כמ"מ מנכ"ל בחברה.
  • אישור הענקת גמול למר גיל חובש, דירקטור בחברה, בגין שירותיו כיועץ.

 

 1. מועדים

המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו סוף יום המסחר של יום ב', ה- 31 באוקטובר 2022.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הוא יום ב', ה-17 בנובמבר 2022.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הוא עד 6 שעות לפני מועד האסיפה הכללית, המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הוא עד 4 שעות לפני מועד האסיפה הכללית.

 

 

                                                                           בכבוד רב, פארמוקן גלובל בע"מ

חזרה למעלה דילוג לתוכן